vvt@vmvt.lt (8 5) 240 4361

Vadovaujantis 2021-03-27 įsigaliojusiu 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) 2019/1381 Dėl ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumo ir tvarumo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 178/2002, (EB) Nr. 1829/2003, (EB) Nr. 1831/2003, (EB) Nr. 2065/2003, (EB) Nr. 1935/2004, (EB) Nr. 1331/2008, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) 2015/2283 ir Direktyva 2001/18/EB, nuo 2022 m. liepos 1 d. pradės veikti naujos sudėties Valdančioji EFSA Taryba.

Į Valdančiąją tarybą bus įtraukti visų valstybių narių, Europos Parlamento ir Europos Komisijos, taip pat plačiosios visuomenės ir pramonės organizacijų atstovai. Būsimieji Valdančiosios tarybos nariai ir pakaitiniai nariai turės turėti patirties ir ekspertinių žinių ne tik maisto grandinės teisės ir politikos srityse, įskaitant rizikos vertinimą, bet ir valdymo, administracinių, finansų ir teisės klausimų srityse, ir turės veikti nepriklausomai viešojo intereso labui.

Kvietimas teikti paraiškas

2021 m. birželio 23 d. Europos Komisija (Komisija) paskelbė kvietimą teikti paraiškas plačiosios visuomenės ir pramonės organizacijų (maisto grandinės) atstovus EFSA Valdančiosios tarybos narių pozicijoms užimti.  Komisija atrinks kandidatus, iš kurių, po konsultacijų su Europos Parlamentu, Taryba paskirs po vieną narį ir vieną pakaitinį narį iš vartotojų organizacijų, iš nevyriausybinių aplinkosaugos organizacijų, iš ūkininkų organizacijų ir iš pramonės organizacijų. Valdančiosios tarybos nariai bus skiriami 4 metų kadencijai, darbą pradės 2022 m. liepos 1 d.

Daugiau informacijos apie Valdančiosios Tarybos funkcijas, reikalavimus kandidatams Europos Komisijos kvietime – https://ec.europa.eu/food/efsa-management-board_en

Galutinis dokumentų teikimo terminas – 2021/09/20, 12:00 val. (Briuselio laiku).